Slovensko recykluje len 14,9 % komunálneho odpadu, čím sa zaradilo v triedení odpadu na európsky chvost. Toto percento je skutočne veľmi nízke a oproti minulým rokom, príliš neporástlo. Aj napriek dostatku zberných kontajnerov, sme si stále na separovanie nezvykli a s istotou nevieme, ako správne separovať odpad. Nehovoriac o prípadoch, kedy sa v našich domácnostiach vyskytne neobvyklý druh odpadu, ktorý môže zaskočiť aj skúseného triediča.

Čo kam patrí?

Najčastejšie sa môžeme stretnúť so zbernými kontajnermi v modrej, žltej, zelenej, čiernej, a červenej farbe. Zriedkavejšie sa stretávame so zbernými kontajnermi v hnedej a oranžovej farbe. Pozrite na nášho šikovného sprievodcu separovaním odpadu a s jeho pomocou recyklujte aj vo vašej domácnosti, pretože na životnom prostredí veľmi záleží a len my si ho môžeme chrániť.

Modré kontajnery

Kontajnery určené na papier, a teda nadväzujú na tradičnú myšlienku zberu papiera, s ktorou ste sa určite neraz stretli za svojich školských čias. Papier tvorí až 20% odpadu, pričom jeho recyklácia aspoň čiastočne zníži škodlivé dopady jeho výroby.

Patria sem:

  •          Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. Iba v malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

Nepatria sem:

  •          Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Zelené kontajnery

Kontajnery určené na  neznečistené sklo všetkých farieb. Sklenené obaly, pokiaľ nedôjde k ich poškodeniu, sú z hľadiska recyklácie veľmi výhodné, pretože ich môžeme znova použiť 15 – 75 krát.

Patria sem:

  •          Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy.

Nepatria sem:

  •          Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

Separovany zber odpadu v Bratislave

Žlté kontajnery

Zberné kontajnery určené na triedenie neznečistených plastov. Plasty sú jedným z najťažšie recyklovateľných materiálov a majú najväčší dopad na životné prostredie, nakoľko sa vyskytujú v mnohých podobách. Recyklujú sa vždy na produkt nižšej hodnoty. Plasty, najmä PET fľaše majú nízku hmotnosť, no zaberajú množstvo miesta. Preto je vhodné objem fliaš zmenšiť  ich stlačením.

Patria sem:

  •          PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Nepatria sem:

  •          Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

Čierne kontajnery

Sú hlavne určené na zvyšný zmesový komunálny odpad, ktorý sa nevytriedil. Objemný odpad je nutné odovzdať na zberný dvor.

Nepatria sem:

  •          Nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad, objemný odpad (napr. nábytok, dvere, podlahoviny), horúci popol, horľavý odpad.

Červené kontajnery

Tieto kontajnery sú určené na zber kovov. Z celkového množstva komunálneho odpadu tvorí kov 4%. V domácnostiach sa najčastejšie stretávame s dvomi druhmi kovových obalov – obaly zo železa a ocele, a obaly z hliníka a jeho zliatin.

Patria sem:

  •          Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. 

Nepatria sem:

  •          Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad, ktorý je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Oranžové kontajnery

Sú určené na zber VKM (tzv. viacvrstvových kombinovaných materiálov), akými sú obaly (TETRAPAK) z džúsov, smotany či mlieka. Použité nápojové kartóny sú nesmierne cenným zdrojom surovín – papierové vlákna, polyméry a v prípade trvanlivého mlieka aj hliník. V recyklácií nápojových kartónov dosahujeme až 48% úspešnosť, čo nás radí na popredné priečky v EÚ. Presný spôsob triedenia sa v jednotlivých obciach môže líšiť, nakoľko zákon povoľuje zber plastov, kovov a VKM do jednej spoločnej nádoby, za podmienok, že tento odpad bude následne roztriedený a odovzdaný na recykláciu. 

Hnedé kontajnery

Zberné kontajnery, ktoré využijú najmä tí, ktorí žijú v rodinných domoch, nakoľko sú určené na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad. Bohužiaľ, vyskytujú sa zriedkavejšie a nenájdete ich vo všetkých mestách a obciach, aj keď ich zabezpečenie majú pod palcom samosprávy. Preto je vhodné si na svojej záhrade vytvoriť vlastné kompostovisko a následne vytvorený humus použijete ako prírodné hnojivo.

 separovany zber odpadu

 

V dnešnom modernom svete plnom trendov v oblasti zdravého životného štýlu a uprednostňovania všetkého, čo je BIO a EKO, by sme sa skutočne mali zamyslieť nad tým, že práve recyklácia odpadu stojí na popredných miestach tohto ekologického reťazca. Je nutné začať od seba, veď predsa sa nechceme jedného rána zobudiť na skládke odpadu, ktorú si okolo seba tvoríme len my sa sami. Vďaka správnemu separovaniu odpadu sa aj vy podieľate na znížení množstva odpadu ukladaného na skládky, prispievate k zníženiu spotreby surových prírodných zdrojov a hlavne, chránite našu planétu, aby nám mohla ešte dlho slúžiť.

 

Zdroje:

www.triedime.sk

www.obecne-noviny.sk

byvanie.pravda.sk

www.napojovy-karton.sk

zavrieť Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní Vás kvôli výmyslu v EU parlamente musíme informovať. VIAC.